FXC – Forex Broker

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงโบนัสเงินฝาก

WTG Ltd., (FXCentrum เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) หมายเลขบริษัท: 8426579-1
ที่อยู่ธุรกิจ – สำนักงาน 5B อาคาร HIS หมายเลขใบอนุญาต SD055
Providence Mahé, Seychelles. support@fxcentrum.com
ที่อยู่จดทะเบียน – House of Francis ห้อง 302 www.fxcentrum.com
Providence Mahé, Seychelles.

WTG Ltd., (FXCentrum เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) หมายเลขบริษัท: 8426579-1

ที่อยู่ธุรกิจ – สำนักงาน 5B อาคาร HIS หมายเลขใบอนุญาต SD055
Providence Mahé, Seychelles. support@fxcentrum.com
ที่อยู่จดทะเบียน – House of Francis ห้อง 302 www.fxcentrum.com
Providence Mahé, Seychelles.

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป 

ข้อตกลงโบนัสนี้ (“ข้อตกลง”) ทำขึ้นและเข้าใช้โดยและระหว่าง:

 1. FXCentrum เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ WTG Ltd. ในฐานะตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์โดย Seychelles Financial Services Authority of Seychelles (“FSA”) โดยมีใบอนุญาตเลขที่ SD055 เพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุนทางการเงินบางประเภทตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์เซเชลส์ พ.ศ. 2550 โดยมี ที่อยู่จดทะเบียนที่ House of Francis, Room 302, Ile Du Port, Mahe, Seychelles (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง และ
 2. บุคคลใดๆ ซึ่งอาจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่บริษัทยอมรับในฐานะลูกค้า (“ลูกค้า”) ในส่วนอื่น ๆ โดยการยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในที่นี้ 

 

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัส 
  • การตัดสินใจว่าจะเสนอโบนัสให้กับลูกค้านั้นชัดเจนและไม่อาจโต้แย้งได้โดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะพิจารณาข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้านำเสนอต่อบริษัทในระหว่างขั้นตอนการสมัคร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสถานการณ์ทางการเงินและประสบการณ์การซื้อขายของเขา/เธอ 
  • หากลูกค้าสนใจรับโบนัส เขา/เธอควรพิจารณาข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะยอมรับโบนัสจากบริษัท 
  • ลูกค้าจะต้องใช้โบนัสในลักษณะที่ถูกต้องและสมเหตุสมผล ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้
  • โบนัสสามารถใช้ได้กับหนึ่งบัญชีต่อลูกค้าหนึ่งรายเท่านั้น หากลูกค้ามีบัญชีซื้อขายมากกว่าหนึ่งบัญชี ลูกค้าจะต้องระบุบัญชีซื้อขายที่จะใช้โบนัสผ่านอีเมลไปที่ support@fxcentrum.com
  • โบนัสจะถูกฝากเข้าบัญชีซื้อขายทันทีหลังจากที่ใบสมัครได้รับการอนุมัติจากบริษัทและจะพร้อมสำหรับการซื้อขาย 

 

 1. คำขอถอนเงิน 

ตัวอย่างเช่น: 

 1. การถอนปกติ: ในการถอนโบนัส ลูกค้าต้องทำธุรกรรม (จำนวนล็อต) เป็นจำนวน: (โบนัสทั้งหมด) / 2 = จำนวนล็อตที่จะทำการซื้อขาย 
 • ถ้าลูกค้าได้รับโบนัส USD 10,000; 
 • ลูกค้าต้องซื้อขาย 10,000 / 2 = 5,000 ล็อต (พิจารณาเฉพาะการซื้อขายที่ปิดแล้ว) เพื่อถอนโบนัส 

เฉพาะการซื้อขายตราสารทางการเงินหรือสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้นที่คำนวณตามจำนวนล็อตที่ต้องการซื้อขาย

การซื้อขายหุ้น ดัชนี หรือตราสารอื่นๆ จะไม่นับรวมในจำนวนล็อตที่ต้องการซื้อขาย

 1. การถอนที่ไม่สม่ำเสมอ: ลูกค้าสามารถถอนเงินของตัวเองได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งก่อนที่จะถึงปริมาณการซื้อขายที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ไม่อนุญาตให้ถอนโบนัสตามสัดส่วน ควรสังเกตว่าจำนวนการคำนวณการถอนเงินที่ไม่ปกตินั้นสะท้อนถึงความสำเร็จในการซื้อขายของลูกค้า โดยที่ผลกำไรและขาดทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเงินทุนของเขา/เธอจะถูกจัดสรรให้กับลูกค้า
 2. นอกจากนี้ การถอนเงินจากบัญชีซื้อขายก่อนถึงปริมาณการซื้อขายที่ต้องการ จะเป็นการยกเลิกโบนัสทั้งหมด หากลูกค้ามีสถานะที่เปิดอยู่ และในกรณีที่เกิดความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการยกเลิกโบนัสดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบ 

ตัวอย่างเช่น: 

– หากจำนวนเงินฝากคือ 10,000 เหรียญสหรัฐ 

 • โบนัสคือ 10,000 เหรียญสหรัฐ;
 • หากลูกค้าซื้อขาย 2,500 ล็อต ลูกค้าไม่สามารถถอนเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ นอกจากนี้ หากข้อกำหนดของล็อตไม่เสร็จสมบูรณ์ โบนัส 50% สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านเครดิตเท่านั้น (เพิ่มเลเวอเรจของบัญชีลูกค้า) 
 1. หากลูกค้าได้รับโบนัส 5%,10%,30% หรือ 50% เพื่อให้สามารถถอนโบนัสเป็นเงินสดได้ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัสที่สูงกว่าก่อนตามด้วย โบนัสที่ต่ำกว่า 

ตัวอย่างเช่น: 

ลูกค้าได้รับ USD 10,000 (โบนัส 100% – โบนัสที่สูงกว่า) และต่อมาลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ผ่านโบนัส 10% – โบนัสที่ต่ำกว่า) 

ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจำเป็นต้องซื้อขาย 10,000/2 = 5,000 ล็อต (พิจารณาเฉพาะการซื้อขายที่ปิดแล้ว) เพื่อให้สามารถถอนเงินสดได้ โบนัสที่ต่ำกว่าสามารถถอนออกได้หากปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่กำหนดไว้สำหรับโบนัสที่ต่ำกว่า

 1. เมื่อลูกค้าดำเนินการตามปริมาณการซื้อขายที่กำหนดแล้ว ลูกค้าจะต้องส่งอีเมลไปที่ support@fxcentrum.com เพื่อขอให้ถอนโบนัสออก 
 2. จำนวนเงินโบนัสใดๆ ที่ถูกลบออกไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้โดยลูกค้าโดยการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายครั้งต่อๆ ไป 
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชะลอการดำเนินการตามคำขอถอนของลูกค้าจนกว่าสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะถูกปิด ดังนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโพซิชั่นที่เปิดอยู่ทั้งหมดถูกปิด/ชำระก่อนที่จะส่งคำขอถอนเงิน 
 1. การยกเลิกโบนัส
  1. หากบริษัทสงสัยว่าลูกค้าได้ใช้ในทางที่ผิดหรือพยายามใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ในทางที่ผิด หรือกระทำการอื่นๆ โดยไม่สุจริตต่อบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธ ระงับ หรือถอนตัวจาก ลูกค้าจะได้รับโบนัส และหากจำเป็น ให้บล็อกและ/หรือยุติการเข้าถึงบัญชีซื้อขายของลูกค้า
  2. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใดๆ ที่เกิดจากการยกเลิกและ/หรือการยกเลิกโบนัส หากลูกค้ามีสถานะที่เปิดอยู่ และในกรณีนั้น การสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการยกเลิกโบนัสดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
  3. การตัดสินใจว่าลูกค้าจะใช้ในทางที่ผิดและ/หรือจัดการแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัทและ/หรือโบนัสของบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโบนัสเมื่อใดก็ได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่ฝ่ายเดียวโดยเด็ดขาดให้ทางเลือกแก่ลูกค้าในการใช้โบนัสที่ให้ไว้แล้วต่อไป ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัสใหม่ หรือยกเลิกโบนัสโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่ได้รับการพิจารณาว่าโบนัส ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
  5. หากบริษัทมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าลูกค้ามีบัญชีซื้อขายมากกว่าหนึ่งบัญชีที่ใช้โบนัส บริษัทขอสงวนสิทธิ์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าให้ถอนโบนัสออกจากบัญชีซื้อขายของลูกค้าทันที ในกรณีที่ความสูญเสียใด ๆ เกิดขึ้นจากการลบดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบ 4.6. บริษัทไม่แนะนำให้รับโบนัส เว้นแต่ลูกค้าจะทราบวิธีที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 1. ข้อจำกัดของโบนัส
  1. เงินภายในที่โอนระหว่างบัญชีซื้อขายภายในบริษัทจะถือเป็นการถอนเงิน ดังนั้นการลบโบนัสจะมีผลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในที่นี้
  2. หากไม่เป็นไปตามปริมาณการซื้อขายที่ต้องการและมูลค่าสุทธิ (แสดงในแพลตฟอร์ม) ของบัญชีซื้อขายต่ำกว่าจำนวนโบนัส (แสดงในแพลตฟอร์ม) ระบบจะนำโบนัสออกโดยอัตโนมัติ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากส่วนของเงินสด (อิควิตี้ – โบนัสที่ใช้งานอยู่) กลายเป็นศูนย์หรือน้อยกว่า โบนัสทั้งหมดจะถูกยกเลิกและลบออกจากบัญชีซื้อขายที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์เหล่านี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการยกเลิกโบนัส ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปิดคำสั่งโดย Stop Out 

ตัวอย่างเช่น: 

 • ลูกค้าฝากเงิน USD 10,000; 
 • เป็นผลให้ลูกค้าได้รับโบนัส USD 10,000;
 • ยอดคงเหลือในบัญชีซื้อขายของลูกค้าที่สามารถซื้อขายได้คือ USD 20,000
 • หากอิควิตี้ต่ำกว่า 10,000 USD โบนัสจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ

 1. ไม่สามารถโอนโบนัสระหว่างบัญชีซื้อขายได้ 5.4. บุคคลที่อายุต่ำกว่าสิบแปด (18) หรือต่ำกว่าอายุที่กฎหมายกำหนดในประเทศที่พำนัก (ผู้เยาว์) ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในข้อเสนอโบนัส 5.5. โบนัสสูงสุดที่สามารถขอรับได้คือ 100.000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ต่อลูกค้าหนึ่งราย 

WTG Ltd., (FXCentrum เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) 

หมายเลขบริษัท: 8426579-1

ที่อยู่สำนักงาน – Office 5B, HIS building,

ใบอนุญาตเลขที่ SD055

Providence Mahé, Seychelles.

support@fxcentrum.com

ที่อยู่ที่ลงทะเบียน – House of Francis, Room 302,

www.fxcentrum.com

Providence Mahé, Seychelles.

 

 

 1. รับทราบและคำเตือนความเสี่ยง 
  1. ลูกค้าเข้าใจดีว่าโบนัสทำให้เขา/เธอมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเลเวอเรจการซื้อขายเพิ่มเติม ต้องบอกว่าต้องใช้ความระมัดระวังตลอดเวลาเมื่อใช้โบนัส ด้วยการใช้โบนัส การซื้อขายที่สูงขึ้นอาจถูกปิด ทำให้สามารถทำเงินได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ลูกค้าอาจสูญเสียเงินจำนวนมากเช่นกัน
  2. ลูกค้ารับทราบในที่นี้ว่า Forex และสัญญาสำหรับส่วนต่าง (“CFD”) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจซึ่งมีความเสี่ยงสูง ควรสังเกตว่าเมื่อทำการซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดของพวกเขา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน และลูกค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้โบนัสอาจเพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมด ลูกค้าควรขอคำแนะนำอิสระ หากจำเป็น 

 

 1. ทั่วไป 
  1. โบนัสข้างต้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว
  2. เมื่อลูกค้าอ่าน เข้าใจ และตกลงในข้อตกลงแล้ว ลูกค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโบนัสได้โดยส่งอีเมลไปที่ support@fxcentrum.com
  3. ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของเซเชลส์ ลูกค้าตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้สำหรับผลประโยชน์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่ศาลของเซเชลส์จะมีเขตอำนาจศาลในการระงับข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ และตามกระบวนการใดๆ อาจถูกนำเข้าสู่ศาลดังกล่าว
  4. ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างความหมายของเวอร์ชันแปลของข้อตกลงนี้ หรือการสื่อสารอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในภาษาอื่นใด ให้ยึดตามความหมายของเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

 

 • คำจำกัดความ 

โบนัสที่ใช้งานอยู่ – หมายถึงโบนัสทั้งหมดที่ได้รับจากโปรแกรมโบนัสทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัท – โบนัสที่ถูกลบออก = โบนัสที่ใช้งานอยู่ โดยที่โบนัสที่ถูกลบออกจะเท่ากับโบนัสทั้งหมดที่นำออกตามย่อหน้าที่ 3.3, 4.1, 4.5, 5.1, 5.2 ในที่นี้ ยอดคงเหลือ – หมายถึงเงินทุนที่มีอยู่ในบัญชีซื้อขายที่อาจใช้สำหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน

โบนัส – โบนัสเป็นมูลค่าเพิ่มที่เสริมการฝากเงินของลูกค้าในบัญชีซื้อขายของเขา/เธอ และให้เลเวอเรจที่สูงกว่าแก่ลูกค้าเพื่อใช้เมื่อเขา/เธอทำการซื้อขาย เงินสด 

Equity – หมายถึง Equity ลบด้วย Active Bonus ทุน – จะหมายถึง ยอดคงเหลือบวกหรือลบกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากสถานะที่เปิดอยู่ สถานะเปิด – หมายถึงสถานะ Long หรือ Short ซึ่งไม่ใช่ธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ 

ปริมาณการซื้อขายที่ต้องการ – คือปริมาณที่จำเป็นสำหรับการถอนโบนัส 

ลูกค้า – บุคคลและ/หรือนิติบุคคลใดๆ ที่สรุปความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของลูกค้า

บัญชีซื้อขาย – หมายถึงบัญชีกับนายหน้าที่ช่วยให้บุคคลและ/หรือนิติบุคคลสามารถซื้อและ/หรือขายเครื่องมือทางการเงินได้ 

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป 

ข้อตกลงโบนัสนี้ (“ข้อตกลง”) ทำขึ้นและเข้าใช้โดยและระหว่าง:

 1. FXCentrum เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ WTG Ltd. ในฐานะตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์โดย Seychelles Financial Services Authority of Seychelles (“FSA”) โดยมีใบอนุญาตเลขที่ SD055 เพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุนทางการเงินบางประเภทตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์เซเชลส์ พ.ศ. 2550 โดยมี ที่อยู่จดทะเบียนที่ House of Francis, Room 302, Ile Du Port, Mahe, Seychelles (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง และ
 2. บุคคลใดๆ ซึ่งอาจเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่บริษัทยอมรับในฐานะลูกค้า (“ลูกค้า”) ในส่วนอื่น ๆ โดยการยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในที่นี้ 

 

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัส 
  1. การตัดสินใจว่าจะเสนอโบนัสให้กับลูกค้านั้นชัดเจนและไม่อาจโต้แย้งได้โดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะพิจารณาข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้านำเสนอต่อบริษัทในระหว่างขั้นตอนการสมัคร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสถานการณ์ทางการเงินและประสบการณ์การซื้อขายของเขา/เธอ 
  2. หากลูกค้าสนใจรับโบนัส เขา/เธอควรพิจารณาข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะยอมรับโบนัสจากบริษัท 
  3. ลูกค้าจะต้องใช้โบนัสในลักษณะที่ถูกต้องและสมเหตุสมผล ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้
  4. โบนัสสามารถใช้ได้กับหนึ่งบัญชีต่อลูกค้าหนึ่งรายเท่านั้น หากลูกค้ามีบัญชีซื้อขายมากกว่าหนึ่งบัญชี ลูกค้าจะต้องระบุบัญชีซื้อขายที่จะใช้โบนัสผ่านอีเมลไปที่ support@fxcentrum.com
  5. โบนัสจะถูกฝากเข้าบัญชีซื้อขายทันทีหลังจากที่ใบสมัครได้รับการอนุมัติจากบริษัทและจะพร้อมสำหรับการซื้อขาย 

 

 1. คำขอถอนเงิน 

ตัวอย่างเช่น: 

 1. การถอนปกติ: ในการถอนโบนัส ลูกค้าต้องทำธุรกรรม (จำนวนล็อต) เป็นจำนวน: (โบนัสทั้งหมด) / 2 = จำนวนล็อตที่จะทำการซื้อขาย 
 • ถ้าลูกค้าได้รับโบนัส USD 10,000; 
 • ลูกค้าต้องซื้อขาย 10,000 / 2 = 5,000 ล็อต (พิจารณาเฉพาะการซื้อขายที่ปิดแล้ว) เพื่อถอนโบนัส 

เฉพาะการซื้อขายตราสารทางการเงินหรือสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้นที่คำนวณตามจำนวนล็อตที่ต้องการซื้อขาย

การซื้อขายหุ้น ดัชนี หรือตราสารอื่นๆ จะไม่นับรวมในจำนวนล็อตที่ต้องการซื้อขาย

 1. การถอนที่ไม่สม่ำเสมอ: ลูกค้าสามารถถอนเงินของตัวเองได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งก่อนที่จะถึงปริมาณการซื้อขายที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ไม่อนุญาตให้ถอนโบนัสตามสัดส่วน ควรสังเกตว่าจำนวนการคำนวณการถอนเงินที่ไม่ปกตินั้นสะท้อนถึงความสำเร็จในการซื้อขายของลูกค้า โดยที่ผลกำไรและขาดทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเงินทุนของเขา/เธอจะถูกจัดสรรให้กับลูกค้า
 2. นอกจากนี้ การถอนเงินจากบัญชีซื้อขายก่อนถึงปริมาณการซื้อขายที่ต้องการ จะเป็นการยกเลิกโบนัสทั้งหมด หากลูกค้ามีสถานะที่เปิดอยู่ และในกรณีที่เกิดความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการยกเลิกโบนัสดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบ 

ตัวอย่างเช่น: 

– หากจำนวนเงินฝากคือ 10,000 เหรียญสหรัฐ 

 • โบนัสคือ 10,000 เหรียญสหรัฐ;
 • หากลูกค้าซื้อขาย 2,500 ล็อต ลูกค้าไม่สามารถถอนเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ นอกจากนี้ หากข้อกำหนดของล็อตไม่เสร็จสมบูรณ์ โบนัส 50% สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านเครดิตเท่านั้น (เพิ่มเลเวอเรจของบัญชีลูกค้า) 
 1. หากลูกค้าได้รับโบนัส 5%,10%,30% หรือ 50% เพื่อให้สามารถถอนโบนัสเป็นเงินสดได้ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัสที่สูงกว่าก่อนตามด้วย โบนัสที่ต่ำกว่า 

ตัวอย่างเช่น: 

ลูกค้าได้รับ USD 10,000 (โบนัส 100% – โบนัสที่สูงกว่า) และต่อมาลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ผ่านโบนัส 10% – โบนัสที่ต่ำกว่า) 

ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจำเป็นต้องซื้อขาย 10,000/2 = 5,000 ล็อต (พิจารณาเฉพาะการซื้อขายที่ปิดแล้ว) เพื่อให้สามารถถอนเงินสดได้ โบนัสที่ต่ำกว่าสามารถถอนออกได้หากปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่กำหนดไว้สำหรับโบนัสที่ต่ำกว่า

 1. เมื่อลูกค้าดำเนินการตามปริมาณการซื้อขายที่กำหนดแล้ว ลูกค้าจะต้องส่งอีเมลไปที่ support@fxcentrum.com เพื่อขอให้ถอนโบนัสออก 
 2. จำนวนเงินโบนัสใดๆ ที่ถูกลบออกไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้โดยลูกค้าโดยการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายครั้งต่อๆ ไป 
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชะลอการดำเนินการตามคำขอถอนของลูกค้าจนกว่าสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะถูกปิด ดังนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโพซิชั่นที่เปิดอยู่ทั้งหมดถูกปิด/ชำระก่อนที่จะส่งคำขอถอนเงิน 
 1. การยกเลิกโบนัส
  1. หากบริษัทสงสัยว่าลูกค้าได้ใช้ในทางที่ผิดหรือพยายามใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ในทางที่ผิด หรือกระทำการอื่นๆ โดยไม่สุจริตต่อบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธ ระงับ หรือถอนตัวจาก ลูกค้าจะได้รับโบนัส และหากจำเป็น ให้บล็อกและ/หรือยุติการเข้าถึงบัญชีซื้อขายของลูกค้า
  2. ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใดๆ ที่เกิดจากการยกเลิกและ/หรือการยกเลิกโบนัส หากลูกค้ามีสถานะที่เปิดอยู่ และในกรณีนั้น การสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการยกเลิกโบนัสดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
  3. การตัดสินใจว่าลูกค้าจะใช้ในทางที่ผิดและ/หรือจัดการแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัทและ/หรือโบนัสของบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโบนัสเมื่อใดก็ได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่ฝ่ายเดียวโดยเด็ดขาดให้ทางเลือกแก่ลูกค้าในการใช้โบนัสที่ให้ไว้แล้วต่อไป ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัสใหม่ หรือยกเลิกโบนัสโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่ได้รับการพิจารณาว่าโบนัส ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
  5. หากบริษัทมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าลูกค้ามีบัญชีซื้อขายมากกว่าหนึ่งบัญชีที่ใช้โบนัส บริษัทขอสงวนสิทธิ์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าให้ถอนโบนัสออกจากบัญชีซื้อขายของลูกค้าทันที ในกรณีที่ความสูญเสียใด ๆ เกิดขึ้นจากการลบดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบ 4.6. บริษัทไม่แนะนำให้รับโบนัส เว้นแต่ลูกค้าจะทราบวิธีที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 1. ข้อจำกัดของโบนัส
  1. เงินภายในที่โอนระหว่างบัญชีซื้อขายภายในบริษัทจะถือเป็นการถอนเงิน ดังนั้นการลบโบนัสจะมีผลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในที่นี้
  2. หากไม่เป็นไปตามปริมาณการซื้อขายที่ต้องการและมูลค่าสุทธิ (แสดงในแพลตฟอร์ม) ของบัญชีซื้อขายต่ำกว่าจำนวนโบนัส (แสดงในแพลตฟอร์ม) ระบบจะนำโบนัสออกโดยอัตโนมัติ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากส่วนของเงินสด (อิควิตี้ – โบนัสที่ใช้งานอยู่) กลายเป็นศูนย์หรือน้อยกว่า โบนัสทั้งหมดจะถูกยกเลิกและลบออกจากบัญชีซื้อขายที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์เหล่านี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการยกเลิกโบนัส ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปิดคำสั่งโดย Stop Out 

ตัวอย่างเช่น: 

 • ลูกค้าฝากเงิน USD 10,000; 
 • เป็นผลให้ลูกค้าได้รับโบนัส USD 10,000;
 • ยอดคงเหลือในบัญชีซื้อขายของลูกค้าที่สามารถซื้อขายได้คือ USD 20,000
 • หากอิควิตี้ต่ำกว่า 10,000 USD โบนัสจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ

 1. ไม่สามารถโอนโบนัสระหว่างบัญชีซื้อขายได้ 5.4. บุคคลที่อายุต่ำกว่าสิบแปด (18) หรือต่ำกว่าอายุที่กฎหมายกำหนดในประเทศที่พำนัก (ผู้เยาว์) ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในข้อเสนอโบนัส 5.5. โบนัสสูงสุดที่สามารถขอรับได้คือ 100.000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ต่อลูกค้าหนึ่งราย 

WTG Ltd., (FXCentrum เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) 

หมายเลขบริษัท: 8426579-1

ที่อยู่สำนักงาน – Office 5B, HIS building,

ใบอนุญาตเลขที่ SD055

Providence Mahé, Seychelles.

support@fxcentrum.com

ที่อยู่ที่ลงทะเบียน – House of Francis, Room 302,

www.fxcentrum.com

Providence Mahé, Seychelles.

 

 

 1. รับทราบและคำเตือนความเสี่ยง 
  1. ลูกค้าเข้าใจดีว่าโบนัสทำให้เขา/เธอมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเลเวอเรจการซื้อขายเพิ่มเติม ต้องบอกว่าต้องใช้ความระมัดระวังตลอดเวลาเมื่อใช้โบนัส ด้วยการใช้โบนัส การซื้อขายที่สูงขึ้นอาจถูกปิด ทำให้สามารถทำเงินได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ลูกค้าอาจสูญเสียเงินจำนวนมากเช่นกัน
  2. ลูกค้ารับทราบในที่นี้ว่า Forex และสัญญาสำหรับส่วนต่าง (“CFD”) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจซึ่งมีความเสี่ยงสูง ควรสังเกตว่าเมื่อทำการซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดของพวกเขา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน และลูกค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้โบนัสอาจเพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมด ลูกค้าควรขอคำแนะนำอิสระ หากจำเป็น 

 

 1. ทั่วไป 
  1. โบนัสข้างต้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว
  2. เมื่อลูกค้าอ่าน เข้าใจ และตกลงในข้อตกลงแล้ว ลูกค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโบนัสได้โดยส่งอีเมลไปที่ support@fxcentrum.com
  3. ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของเซเชลส์ ลูกค้าตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้สำหรับผลประโยชน์ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่ศาลของเซเชลส์จะมีเขตอำนาจศาลในการระงับข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ และตามกระบวนการใดๆ อาจถูกนำเข้าสู่ศาลดังกล่าว
  4. ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างความหมายของเวอร์ชันแปลของข้อตกลงนี้ หรือการสื่อสารอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ในภาษาอื่นใด ให้ยึดตามความหมายของเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

 

 • คำจำกัดความ 

โบนัสที่ใช้งานอยู่ – หมายถึงโบนัสทั้งหมดที่ได้รับจากโปรแกรมโบนัสทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัท – โบนัสที่ถูกลบออก = โบนัสที่ใช้งานอยู่ โดยที่โบนัสที่ถูกลบออกจะเท่ากับโบนัสทั้งหมดที่นำออกตามย่อหน้าที่ 3.3, 4.1, 4.5, 5.1, 5.2 ในที่นี้ ยอดคงเหลือ – หมายถึงเงินทุนที่มีอยู่ในบัญชีซื้อขายที่อาจใช้สำหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน

โบนัส – โบนัสเป็นมูลค่าเพิ่มที่เสริมการฝากเงินของลูกค้าในบัญชีซื้อขายของเขา/เธอ และให้เลเวอเรจที่สูงกว่าแก่ลูกค้าเพื่อใช้เมื่อเขา/เธอทำการซื้อขาย เงินสด 

Equity – หมายถึง Equity ลบด้วย Active Bonus ทุน – จะหมายถึง ยอดคงเหลือบวกหรือลบกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากสถานะที่เปิดอยู่ สถานะเปิด – หมายถึงสถานะ Long หรือ Short ซึ่งไม่ใช่ธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ 

ปริมาณการซื้อขายที่ต้องการ – คือปริมาณที่จำเป็นสำหรับการถอนโบนัส 

ลูกค้า – บุคคลและ/หรือนิติบุคคลใดๆ ที่สรุปความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของลูกค้า

บัญชีซื้อขาย – หมายถึงบัญชีกับนายหน้าที่ช่วยให้บุคคลและ/หรือนิติบุคคลสามารถซื้อและ/หรือขายเครื่องมือทางการเงินได้